ประกาศผล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2: MIC 2018

ประกาศผล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2: MIC 2018
ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุน และนำเสนอผลงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมถ์
*** เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาผลงานทุกท่าน และยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ***

Copyright © itvalley.org 2018. All rights reserved.