เกี่ยวกับเรา

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และเนคเทค สวทช. ได้ร่วมมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ส่งผลให้ครูและนักเรียนมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งมีความสนใจมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น นอกจากนั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการงานและอาชีพ และอื่นๆ เป็นต้น มีความตื่นตัวในการที่จะร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนให้มี องค์ความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้นโครงการไอทีวัลเลย์ จึงได้ดำเนินการโดยมีโครงการสำคัญ 5 โครงการ

Copyright © itvalley.org 2018. All rights reserved.