พันธมิตร

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA)
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 • บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT Telecom)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และเขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์
 • บริษัท ไทเกอร์ไอเดีย จำกัด
 • หอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน
 • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน