โครงการค่าย Digital Media Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ระยะที่ 4 (Maehongson IT Valley Phase IV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเยาวชน
ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการให้ความรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อย่างยั่งยืน โครงการแม่ฮ่องสอน ไอทีวัลเลย์
ได้มีกำหนดจัดอบรมโครงการค่าย Digital Media Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลงานฟิมล์


 

ผลงานเว็บ

cupcake

Copyright © itvalley.org 2018. All rights reserved.